huuronzecamper.com

Ultieme vrijheid, lekker genieten.

Voorwaarden

Hoewel we niet van kleine lettertjes houden hebben we toch een aantal spelregels op papier gezet. Dit voorkomt een discussie achteraf, waar in dat geval niemand gelukkiger van wordt:

Artikel 1: Gegevens voor de huurprijs.
De huurder gaat akkoord met de overeengekomen huurprijs en de waarborgsom.
 
Artikel 2: Betaling en boeking.
Wij accepteren uw definitieve boeking na schriftelijke bevestiging door middel van het huurcontract én wanneer hierna binnen twee weken 30 procent van de overeengekomen huursom ontvangen is.
Uiterlijk 4 weken voor het afhalen van de camper dient het restant van de verschuldigde huursom door ons te zijn ontvangen. Bij het in gebreke blijven van de huurder is huuronzecamper.com gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane betaling. Door het voldoen van de vooruitbetaling van de huursom verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene huurvoorwaarden.
 
Artikel 3: Borg.
De borgstelling is €1000,-; dit bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang huurperiode bij verhuurder ontvangen te zijn. Het borgbedrag zal worden gerestitueerd aan de huurder binnen 4 weken na het einde van de huurperiode. Kosten van –maar niet beperkt tot- boetes, ontbrekende onderdelen, schade aan binnen- en buitenzijde, kapotte autobanden, krassen zullen in mindering worden gebracht op de borg.
 
Artikel 4: Annuleren.
1. De huurder dient schriftelijk -bij voorkeur- per aangetekende brief te annuleren. De datum van de van ontvangst geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
- tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
- tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
- tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom
- vanaf de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom
3. Bij het eerder retourneren van het gehuurde kan door huurder geen aanspraak gemaakt worden op restitutie (van een gedeelte) van de huursom. Indien het gehuurd ingezet kan worden gedurende het resterende deel van de huurperiode zal hierover een schikking gemaakt worden.
 
Artikel 5: Gebruik en onderhoud.
1. Het gehuurde mag slechts worden bestuurd door bestuurders van minimaal 25 jaar die minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Het rijbewijs moet gedurende de gehele huurperiode geldig zijn.
2. Huurder verbindt zich voor het gehuurde zorg te dragen. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen, verordeningen etc.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde te gebruiken of te laten gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc., voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rij-onderricht, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling.
4. Huurder verbindt zich het gehuurde niet te verhuren, in bewaring te geven, uit te lenen of op enigerlei wijze, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van huuronzecamper.com.
5. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen zoals te vinden in de gebruikershandleiding. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het zorgdragen voor juiste bandenspanning, het controleren en indien nodig het aanvullen van vloeistofniveau’s.
 
Artikel 6: Verzekeringen.
1. De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand, diefstal en casco schade met een eigen risico voor de huurder van € 1000,- per gebeurtenis. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder Artikel 5, of omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken verkeerde, zijn alle eventuele schades aan de camper of aan derden geheel voor rekening van de huurder. Schades aan het verhuurde object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van huuronzecamper.com. Voorbehoud dient te worden gemaakt voor streken of plaatsen met verhoogde risico’s zoals politieke onrusten, betogingen, stakingen, oorlog alsook gebieden met een verhoogde kans op natuurrampen, overstromingen et cetera.
 
Artikel 7: Ingebruikneming en levering.
1. Tenzij anders overeengekomen neemt de huurperiode aanvang op zaterdagochtend na 10.00 uur en eindigt op vrijdag om 17.00 uur. In overleg zijn andere tijden bespreekbaar.
2. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en heeft het recht tot gedeeltelijke tot volledige restitutie van al betaalde gelden naar ratio van het vruchtgebruik, geteld in dagen.
3. Huurder verklaart bij de inontvangstneming van het gehuurde door middel van ondertekening van het schadeprotocol dat hij het gehuurde gereinigd en met eventueel bekende schades heeft ontvangen.
4. Verlenging van de huurperiode is mogelijk, wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de verhuuder.
 
Artikel 8: Overschrijding van de huurtermijn.
1. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij huuronzecamper.com is ingeleverd, eindigt de huur op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.
2. Bij overschrijding van de huurtermijn zal verhuurder aan huurder de huurprijs in rekening brengen voor de periode dat de camper later is ingeleverd. Hierbij geldt een deel van een week voor een hele week. In voorkomende gevallen is verhuurder gerechtigd aan huurder in rekening te brengen alle schade die door huurder wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het gehuurde, inclusief alle bijbehorende autopapieren en grensdocumenten.
3. Uitgezonderd hierop is het te laat inleveren door overmacht, zulks ter beoordeling van huuronzecamper.com.
Artikel 9: Kosten tijdens de huurperiode.
Rekening houdend met hetgeen in Artikel 8 van deze overeenkomst is bepaald zijn tijdens de volledige tijd dat de huurder over het gehuurde beschikt alle kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde zoals, maar niet beperkt tot, brandstof, stalling, banden reparatie e.d. voor de rekening van de huurder. Het verbruik van motorolie wordt door verhuurder vergoed op vertoon van rekening of kwitantie.
 
Artikel 10: Reparaties.
1. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende dealer of bij gebreke daarvan bij een erkend garage bedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen eveneens te geschieden door een gespecialiseerde reparateur.
2. Noodzakelijke reparaties aan de camper die niet hoger zijn dan € 100,- kunnen zonder toestemming van huuronzecamper.com uitgevoerd worden.
3. Noodzakelijke reparaties aan de camper die hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van huuronzecamper.com.
4. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door verhuurder worden vergoed na overlegging van betalingsbewijzen en na inlevering van eventuele vervangen delen. In geval van onoordeelkundig gebruik, opzet of oneigenlijk gebruik (zoals het rijden op niet verharde wegen, door rivierbeddingen en door zeewater) door huurder kan hiervan door verhuurder worden afgeweken.
 
Artikel 11: Wat te doen bij een aanrijding.
Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder of diens bestuurder, aan het gehuurde of aan derden, is huurder verplicht verhuurder daarvan in kennis te stellen en hiervan een schriftelijke onderbouwing te hebben door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving of bij het niet opvolgen van de instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.
 
Artikel 12: Risico.
1. De huurder vrijwaart huuronzecamper.com voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor huuronzecamper.com op grond van Artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn.
2. De huurder vrijwaart huuronzecamper.com voor alle boetes die aan huuronzecamper.com mochten worden opgelegd inzake van gedurende de huurtijd door huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
 
Artikel 13: Schade tijdens huurperiode.
1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect aan het gehuurde voertuig, draagt huuronzecamper.com geen aansprakelijkheid.
2. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de huurperiode, draagt huuronzecamper.com voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden aan de overeengekomen huurprijs.
3. Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding  wegens een tekortkoming van huuronzecamper.com restitueert verhuurder de eventueel reeds betaalde huur- en waarborgsom eveneens geheel respectievelijke gedeeltelijk.
4. De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, onstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing van de camper, verlies van (onder)delen en de gevolgschade hiervan en/of aanrijdingsschade.
5 Indien bij de verhuurder door de verzekeraar eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.


 
Artikel 14: Beslaglegging.
Huurder verbindt zich verhuurder binnen 12 uur kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, indien het gehuurde uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van huuronzecamper.com kunnen schaden.
 
Artikel 15: Ontbinding van de overeenkomst.
Huuronzecamper.com heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijden zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 
Artikel 16: Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen die huuronzecamper.com voor het geldend maken van zijn rechten in gevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
 
Artikel 17: Overige bepalingen.
1. Verhuurder zal de kampeerauto altijd zowel binnen als buiten gereinigd,met volle gastank en brandstoftank aan huurder overdragen. Bij retournering dient de camper eveneens van binnen en buiten gereinigd te zijn en dienen de gas- en brandstoftank gevuld te zijn. Daarnaast dient het cassettetoilet schoongemaakt en geleegd te zijn. Indien dit onvoldoende is uitgevoerd zijn de kosten voor reiniging als volgt:
- Buitenzijde reinigen: € 80,-
- Binnenzijde reinigen: €120,-
- Toilet niet schoon/leeg: € 80,-
- Rookvrij maken: €250,-
2. Deze camper is geschikt voor vervoeren van maximaal 6 personen.
3. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn worden de vervangingskosten hiervoor in rekening worden gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van het bij uitgifte voor akkoord getekende inventarisformulier. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan Huuronzecamper.com ter hand stellen.
4. Roken is en huisdieren zijn niet toegestaan in de camper.
 
Als laatste nog een persoonlijke noot:
1. Wij zijn graag bereid u alle benodigde informatie te verstrekken. Een belletje is daarom altijd welkom. Wij bewaren de zondag echter als rustdag en zijn dan alleen in geval van nood bereikbaar.
2. Een camper is een erg duur voertuig. Dat is een van de redenen waarom wij erg zuinig op onze spullen zijn en wij vertrouwen erop dat u dit tijdens uw vakantie in gedachten houdt.

2014V1