Voorwaarden


Hoewel we niet van kleine lettertjes houden hebben we toch een aantal spelregels op papier gezet. Dit voorkomt een discussie achteraf, waar in zulke gevallen niemand gelukkiger van wordt:


Artikel 1: Gegevens voor de huurprijs.

De huurder gaat akkoord met de overeengekomen huurprijs en de borgsom.


Artikel 2: Betaling en boeking.

Wij accepteren uw definitieve boeking na schriftelijke bevestiging door middel van het huurcontract én wanneer hierna binnen twee weken 30 procent van de overeengekomen huursom ontvangen is.

Uiterlijk 4 weken voor het afhalen van de camper dient het restant van de verschuldigde huursom door ons te zijn ontvangen. Bij het in gebreke blijven van de huurder is Huuronzecamper.com gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane betaling. Door het voldoen van de vooruitbetaling van de huursom verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene huurvoorwaarden.


Artikel 3: Borg.

De borgstelling is €1000,-; dit bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang huurperiode bij verhuurder ontvangen te zijn. Het borgbedrag zal worden teruggegeven aan de huurder binnen 4 weken na het einde van de huurperiode. Kosten van –maar niet beperkt tot- boetes, ontbrekende onderdelen of inventaris, schade aan binnen- en buitenzijde, kapotte autobanden, krassen zullen in mindering worden gebracht op de borg.


Artikel 4: Annuleren.

1. De huurder dient schriftelijk te annuleren. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum. Annuleringen waarvan ontvangst niet door ons bevestigd zijn worden als onverzonden beschouwd.

2. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

- tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom

- tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom

- tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom

- vanaf de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom

3. Bij het eerder retourneren van de camper kan door huurder geen aanspraak gemaakt worden op teruggave (van een gedeelte) van de huursom. Alleen indien de camper ingezet kan worden gedurende het resterende deel van de huurperiode kan hierover een schikking getroffen worden; zulks ter beoordeling aan Huuronzecamper.com.


Artikel 5: Gebruik en onderhoud.

1. De camper mag slechts worden bestuurd door bestuurders van minimaal 25 jaar die minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Het rijbewijs moet gedurende de gehele huurperiode geldig zijn.

2. Huurder verbindt zich voor de camper zorg te dragen. Hij zal de camper gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen, verordeningen etc.

3. Het is de huurder verboden de camper te gebruiken of te laten gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc., voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijlessen, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling.

4. Huurder verbindt zich de camper niet te verhuren, in bewaring te geven, uit te lenen of op enigerlei wijze, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van Huuronzecamper.com.

5. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen zoals te vinden in de gebruikershandleiding. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het zorgdragen voor juiste bandenspanning, het controleren en indien nodig het aanvullen van vloeistofniveau’s.


Artikel 6: Verzekeringen.

De camper is All-Risk verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand, diefstal en casco schade met een eigen risico voor de huurder van €1000,- per gebeurtenis. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder Artikel 5, of omdat de bestuurder onder invloed van drank of drugs verkeerde, zijn alle eventuele schades aan de camper of aan derden geheel voor rekening van de huurder. Schades aan het verhuurde object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van Huuronzecamper.com. Voorbehoud dient te worden gemaakt voor regio’s of plaatsen met verhoogde risico’s zoals politieke onrusten, betogingen, stakingen, oorlog alsook gebieden met een verhoogde kans op natuurrampen, overstromingen et cetera. In zoverre de algemene voorwaarden van Huuronzecamper.com niet voorzien, zijn de voertuigverzekeringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij Huuronzecamper.com. Het staat huurder vrij op eigen naam en initiatief aanvullende gebruikersverzekeringen af te sluiten (zoals een annuleringsverzekering, reisverzekering met vervangende camper) etc.


Artikel 7: Ingebruikneming en levering.

1. Tenzij anders overeengekomen begint de huurperiode op zaterdagochtend na 10.00 uur en eindigt op vrijdag om 17.00 uur. In overleg zijn andere tijden bespreekbaar.

2. Indien, door welke oorzaak dan ook, de verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en heeft het recht tot gedeeltelijke tot volledige teruggave van al betaalde gelden naar rato van het gebruik, geteld in dagen.

3. Huurder verklaart bij de inontvangstneming van de camper door middel van het controleren op bestaande schades en het vastleggen daarvan op de schadeformulier dat hij de camper gereinigd en met de zichtbare en eventueel bekende schades heeft ontvangen. Schades die niet op het schadeformulier zijn vermeld en door huurder worden ontdekt worden binnen 3 uur na overdracht aan verhuurder gemeld en met foto's onderbouwd. Alle later ontdekte schades worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode en zijn voor rekening van de huurder. 

4. Verlenging van de huurperiode is mogelijk, wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de verhuurder.


Artikel 8: Overschrijding van de huurtermijn.

1. Indien de camper niet binnen de overeengekomen termijn bij Huuronzecamper.com is ingeleverd, eindigt de huur op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

2. Bij overschrijding van de huurtermijn zal verhuurder aan huurder de huurprijs in rekening brengen voor de periode dat de camper later is ingeleverd. Hierbij geldt een deel van een week voor een hele week. In voorkomende gevallen is verhuurder gerechtigd aan huurder in rekening te brengen alle schade die door huurder wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het gehuurde, inclusief alle bijbehorende autopapieren en grensdocumenten.

3. Uitgezonderd hierop is het te laat inleveren door overmacht, zulks ter beoordeling van Huuronzecamper.com.


Artikel 9: Kosten tijdens de huurperiode.

Rekening houdend met wat in Artikel 8 van deze overeenkomst is bepaald zijn tijdens de volledige tijd dat de huurder over de camper beschikt alle kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde zoals, maar niet beperkt tot, brandstof, stalling, verbruiksvloeistoffen, banden reparatie e.d. voor de rekening van de huurder. Het verbruik en de vervanging van motorolie en slijtdelen wordt door verhuurder vergoed op vertoon van rekening of kwitantie.


Artikel 10: Reparaties.

1. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende dealer of indien niet aanwezig bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen eveneens te geschieden door een gespecialiseerde reparateur.

2. Noodzakelijke reparaties aan de camper die niet hoger zijn dan € 100,- kunnen zonder toestemming van Huuronzecamper.com worden uitgevoerd.

3. Noodzakelijke reparaties aan de camper die hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van Huuronzecamper.com.

4. Voortvloeiend uit artikel 10, lid 2 en 3 zullen de gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, door verhuurder worden vergoed na overlegging van betalingsbewijzen en na inlevering van eventuele vervangen delen. In geval van onoordeelkundig gebruik, opzet of oneigenlijk gebruik (zoals het rijden op niet verharde wegen, door rivierbeddingen en schade door zeewater) door huurder kan hiervan door verhuurder worden afgeweken.


Artikel 11: Wat te doen bij een aanrijding.

In geval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder of diens bestuurder, aan de camper of aan derden, is huurder verplicht verhuurder daarvan per direct in kennis te stellen en hiervan een schriftelijke onderbouwing te hebben door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving of bij het niet opvolgen van de instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.


Artikel 12: Risico.

1. De huurder vrijwaart Huuronzecamper.com voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor Huuronzecamper.com op grond van Artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn.

2. De huurder vrijwaart Huuronzecamper.com voor alle boetes die aan Huuronzecamper.com mochten worden opgelegd inzake van gedurende de huurtijd door huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten.


Artikel 13: Schade tijdens huurperiode.

1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect aan het gehuurde voertuig, draagt Huuronzecamper.com geen aansprakelijkheid.

2. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de camper tijdens de huurperiode, draagt Huuronzecamper.com voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden aan de overeengekomen huurprijs.

3. Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van Huuronzecamper.com vergoedt de verhuurder de eventueel reeds betaalde huur- en waarborgsom eveneens geheel respectievelijk gedeeltelijk.

4. De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing van de camper, verlies van (onder)delen en de gevolgschade hiervan en/of aanrijdingschade.

5. Indien bij de verhuurder door de verzekeraar eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.


Artikel 14: Beslaglegging.

Huurder verbindt zich verhuurder binnen 12 uur kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, indien het gehuurde uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van Huuronzecamper.com kunnen schaden.


Artikel 15: Ontbinding van de overeenkomst.

Huuronzecamper.com heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijden zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de camper door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is de camper per direct in te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.


Artikel 16: Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen die Huuronzecamper.com voor het geldend maken van zijn rechten in gevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.


Artikel 17: Overige bepalingen.

1. Verhuurder zal de camper altijd zowel binnen als buiten gereinigd, met volle brandstoftank aan huurder overdragen. Bij retournering dient de camper eveneens van binnen en buiten gereinigd te zijn en dient de brandstoftank gevuld te zijn. Daarnaast dient het cassettetoilet geleegd en schoongemaakt te zijn. De gasflessen mogen voor retournering door de huurder worden afgevuld of zullen door huuronzecamper.com naar rato van verbruik worden verrekend ten laste van de borgsom.

Indien dit naar mening van verhuurder onvoldoende is uitgevoerd zijn de kosten voor reiniging als volgt:

- Buitenzijde reinigen: €  80,-

- Binnenzijde reinigen: €120,-

- Toilet niet schoon/leeg: € 80,-

- Rookvrij maken: €250,-

2. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, zullen we de vervangingskosten hiervoor in rekening moeten brengen. Uitzondering hierop is als missende onderdelen binnen 24 uur na vertrek bij ons zijn gemeld. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan Huuronzecamper.com ter hand stellen.

3. Roken is en huisdieren zijn niet toegestaan in de camper.Als laatste nog een persoonlijke noot:

1. Wij zijn graag bereid u alle benodigde informatie te verstrekken. Een belletje is daarom altijd welkom. Wij bewaren de zondag echter als rustdag en zijn dan alleen in geval van nood bereikbaar.

2. Een camper is een duur voertuig. Dat is een van de redenen waarom wij erg zuinig op onze spullen zijn en wij vertrouwen erop dat u dit tijdens uw vakantie in gedachten houdt.

2024v1